image banner
Thông báo tổ chức dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc
Tổ chức dọn vệ sinh, treo cờ Tổ quốc tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 01/5

UBND th trn Kiến Đđ ngh Công an th trn, Trm Y tế th trn, T trưng các t dân ph, bon thhin mt s ni dung như sau:

1. Thông báo đến tng h dân t chc dn v sinh trưc, trong và sau khu nhà ; b rác đúng nơi quy đnh đ các đơn v thun li tiến hành thu gom vchuyn, tránh tình trng rác đ tn đng lâu ngày không đưc thu gom vchuyn trên đa bàn th trn như phn ánh ca mt s trang mng xã hi và báo chí.

2. Tuyên truyn và đ ngh các h dân treo c T Quc Vit Nam bt đu từ ngày 29 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2023. Yêu cu treo ccm c T Quc Vit Nam theo th t và nghiêm trang, to v đp m quan đô th.

3. Giao cho T trưng các t dân ph, bon:
Kim tra k vic treo c T Quc Vit Nam ca các h dân và chu trách nhim trưc Ch tch UBND th trn v các ni dung và thi gian thc hin.

4. Đi vi Công an, Ban ch huy Quân s th trn
Tăng cưng công tác tun tra kim soát đm bo an ninh trt t, lp Kế hoch kim tra công tác lưu trú ti các nhà ngh, nhà tr trên đa bàn trưc, trong và sau các ngày l. Không đ xy ra các đim nóng, hn chế các t nn xã hi, tai ngiao thông, phòng chng cháy n...

5. Công chc Văn hóa - Xã hi:
Ph
i hp vi Trung tâm văn hóa th thao và Truyn thông huyn t chtuyên truyn chào mng k nim 48 năm ngày gii phóng min Nam thng nhđt nưc (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày Quc tế Lao đng 01/5 ngày gi tổ Hùng Vương 10/3.

6. Đi vi Trm Y tế th trn
Đy nhanh tiến đ tiêm chng vc xin phòng Covid-19 đt mc tiêu đ ra; 
phi hp vi chính quyn đa phương và các ban, ngành, đoàn th đ trin khai quyết lit vic rà soát, vn đng các đi tưng tham gia tiêm chng vc xin phòng Covid-19, nht là nhóm nguy cơ cao (nhóm t 50 tui tr lên, nhóm mbnh nn, nhóm suy gim min dch)

TIÊN LIÊN QUAN
1 2 3 4 
image
Tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !